• Số điện thoại 0944.622.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Bảng giá: Cười Hở Lợi – Nha Chu- Chụp Phim.

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • CHỤP X-QUANG DIGITAL XRAY
 • 40.000
 • 1 RĂNG
 • 2
 • CHỤP XRAY DIGITAL PANORAMA
 • 150.000
 • 1 PHIM
 • 3
 • CHỤP XRAY DIGITAL PANO - CEPHA
 • 300.000
 • 1 PHIM
 • 4
 • CHỤP XRAY CT SCAN 3D
 • 350.000
 • 1 PHIM
 • 5
 • CHỤP XRAY DIGITAL PANO + CEPHA +PA + CT CONEBEAM
 • 800,00
 • 4 PHIM
 • 6
 • PHẪU THUẬT NẠO ÁP XE LỢI ĐỘ 1
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 7
 • PHẪU THUẬT NẠO ÁP XE LỢI ĐỘ 2
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 8
 • PHẪU THUẬT CẮT PHANH LƯỠI VỚI LASER
 • 2.000.000
 • TRỌN GÓI
 • 9
 • PHẪU THUẬT CẮT PHANH MÔI VỚI LASER
 • 2.000.000
 • TRỌN GÓI
 • 10
 • PHẪU THUẬT NHA CHU GHÉP MÔ LIÊN KẾT
 • 3.000.000
 • 1 RĂNG
 • 11
 • PHẪU THUẬT NHA CHU GHÉP MÔ LIÊN KẾT + BIỂU MÔ
 • 4.000.000
 • 1 RĂNG
 • 12
 • PHẪU THUẬT NHA CHU LÀM DÀI THÂN RĂNG ĐƠN GIẢN
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 13
 • PHẪU THUẬT NHA CHU LÀM DÀI THÂN RĂNG PHỨC TẠP CÓ MÀI CHỈNH XƯƠNG
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 14
 • PHẪU THUẬT LASER TECH CƯỜI HỞ LỢI
 • 12.000.000
 • TRỌN GÓI
 • 15
 • PHẪU THUẬT GỒ XƯƠNG QUÁ PHÁT
 • 1.000.000
 • 16
 • PHẪU THUẬT LỢI BẰNG LASER TECH
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 17
 • PHẪU THUẬT LỢI BẰNG DAO DIỆN
 • 700.000
 • 1 RĂNG
 • 18
 • CHĂM SÓC NHA CHU & LÀM SẠCH SÂU EMS MỨC 1
 • 1.000.000
 • 1 CA
 • 19
 • CHĂM SÓC NHA CHU & LÀM SẠCH SÂU EMS MỨC 2
 • 2.000.000
 • 1 CA
 • 20
 • CHĂM SÓC NHA CHU & LÀM SẠCH SÂU EMS MỨC 3
 • 3.000.000
 • 1 CA
 • 21
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 RĂNG MỨC 1
 • 500.000
 • 1 RĂNG
 • 22
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 RĂNG MỨC 2
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 23
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 CUNG MỨC 1
 • 2.000.000
 • 1 CUNG
 • 24
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 CUNG MỨC 2
 • 2,500.000
 • 1 CUNG
 • 25
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 2 HÀM MỨC 1
 • 3.000.000
 • 1 HÀM
 • 26
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 2 HÀM MỨC 2
 • 6.000.000
 • 1 HÀM
 • 27
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 2 HÀM MỨC 3
 • 10.000.000
 • 1 HÀM

Chương trình khuyến mãi

0944.622.999